Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van EventsTextile. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van https://www.eventstextile.com http://www.eventstextile.nl http://www.eventstextile.be http://www.eventstextile.eu
Met het plaatsen van een bestelling gaat uw akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. EventsTextile behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering
Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief, geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. EventsTextile heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Aan de leveringsplicht van EventsTextile zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde goederen een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan het bedrijf of kantoor strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het moment van de bestelling.
Alle prijzen op de site zijn in EURO en exclusief 21% BTW.

Zichttermijn
Bedrijven, instellingen stichtingen en verenigingen hebben geen bedenktijd en recht op retour mits aantoonbare redenen. EventsTextile verkoopt uitsluitend aan bedrijven met een geldig Btw nummer welke ingevuld dient te worden bij uw bestelling.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij EventsTextile, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van EventsTextile. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.

Garantie
EventsTextile garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw¬baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
EventsTextile is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.
Indien klachten van de afnemer door EventsTextile gegrond worden bevonden, zal EventsTextile naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EventsTextile zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen. Iedere aansprakelijkheid van EventsTextile voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen EventsTextile en een klant komt tot stand nadat een bestelling door EventsTextile op haalbaarheid is beoordeeld.
EventsTextile behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto's en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de internetsite van EventsTextile gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht
EventsTextile is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die EventsTextile belet haar verplichtingen na te komen, te weten: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.
EventsTextile behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is EventsTextile gebonden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien EventsTextile bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door EventsTextile aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij EventsTextile zolang de afnemer de vorderingen van EventsTextile uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van EventsTextile wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan EventsTextile.

Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen 7 dagen niet ontvangen is, worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
EventsTextile
De Corridor 5c
3621ZA Breukelen
Nederland
KvK: 67519156
Btw: NL857045696B01

Deco-Fact Specials

Stoffering van tenten, hallen en zalen - Decoratietechniek - Gordijnenverhuur - Verkoop van stof op maat of per rol/baal - Eigen Naaiatelier


Laatste Nieuws

Le Couchon Le Grand Pouffe 

Met trots maakt EventsTextile bekend dat ze de Le Couchon Le Grand Pouffe exclusief mag introduceren in Nederland.  Lees meer


Podium Afrokken

20,40,60,80,100&150cm

300gr/m2 cotton

per 60m op rol. Meer...